Tisk
PDF
25
May

Stanovy svazu

Napsal uživatel Administrator on 25 May 2011.

 

1

 

 Stanovy Českého bramborářského svazu, z. s.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Název spolku je Český bramborářský svaz, z. s. (dále též jen „ČBS“).

2. Sídlem ČBS je Havlíčkův Brod, Dobrovského 2366, 580 01.

3. ČBS je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „občanský zákoník“) a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. ČBS je pokračovatelem tradic Ústředního svazu pěstitelů zemáků v Německém Brodě, jehož činnost byla násilně ukončena v roce 1943. ČBS navazuje na činnost Ústředního bramborářského svazu ČR

5. ČBS je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společných zájmů svých členů.

6. Vnitřní organizace a činnost ČBS, práva a povinnosti členů se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy v sídle ČBS.

 

Článek 2

Činnost a účel ČBS

1. Hlavním účelem, posláním a činností ČBS je:

a. Zvýšení úrovně pěstování, zpracování a prodeje brambor v ČR.

b. Zvýšení hospodářské stability při pěstování, zpracování a prodeji brambor.

c. Koordinace skupinových zájmů členů ČBS v rámci dlouhodobého rozvoje bramborářství v ČR a jejich prosazování ve vztahu k orgánům státní správy a ostatním partnerům.

d. Vytváření podmínek pro navazování odborných a obchodních kontaktů se zahraničím.

e. Poradenská služba a vzdělávací činnost pro členy ČBS, odbornou i laickou veřejnost, včetně vydávání tiskovin.

1. K podpoře hlavních činností může ČBS vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a to v rozsahu a za podmínek stanovených zejména občanským zákoníkem. Předmětem vedlejší hospodářské činnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 

2. Zisk z činnosti ČBS lze využít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

 

Článek 3

Členství

1. V ČBS se dobrovolně sdružují právnické a fyzické osoby, zabývající se pěstováním, zpracováním a obchodní činností s bramborami.

2. Za řádné členy mohou být přijaty i fyzické osoby, které neprovádějí činnosti uvedené v předchozím odstavci, ale hlavně svými znalostmi a schopnostmi mohou přispět k plnění cílů ČBS.

3. ČBS může jmenovat osoby, které se zasloužily o bramborářství v ČR, čestnými členy. Jejich práva a povinnosti jsou vymezeny v těchto stanovách.

2

 

 

4. Členové své profesní zájmy uplatňují v rámci působnosti odborných sekcí. Každý člen ČBS může být členem pouze jedné odborné sekce. Při hlasování má člen jeden hlas.

5. Členství v ČBS vzniká přijetím za člena v pobočném spolku, nebo schválením přijetí předsednictvem ČBS (po řádném podání přihlášky vydané ČBS a zaplacení schváleného příspěvku v roce přijetí). Rozhodnutí předsednictva o přijetí právnické nebo fyzické osoby za člena ČBS bere na vědomí nejbližší valná hromada.

6. Člen pobočného spolku se stává automaticky členem ČBS se všemi právy a povinnostmi.

7. Právnické a fyzické osoby jsou v ČBS zastupovány prostřednictvím jimi určených fyzických osob, a to buď na základě písemné plné moci či z titulu zákonného zastoupení.

8. Členství v ČBS zaniká:

a. Zánikem ČBS nebo pobočného spolku, jehož je osoba členem.

b. Vystoupením člena podáním odhlášky z ČBS nebo pobočného spolku, jehož je osoba členem

c. Písemnou dohodou o ukončení členství v ČBS nebo pobočném spolku, jehož je osoba členem.

d. Vyloučením, přičemž člen může být vyloučen, jestliže hrubě a trvale porušuje stanovy, nerespektuje rozhodnutí svazu, případně jeho aktivity poškozují zájmy svazu a neplatí stanovené členské příspěvky.

e. Úmrtím fyzické osoby, člena ČBS.

f. Zánikem právnické osoby, člena ČBS.

 

O zániku členství podle písm. d) rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných valná hromada, o zániku podle písm. c), rozhoduje předsednictvo, které o zániku členství informuje nejbližší valnou hromadu. Členství zaniká vždy k 31. 12. roku, v němž vznikla příčina zániku. Při zániku členství z rozhodnutí valné hromady ČBS se může člen odvolat k předsedovi ČBS do 15 - ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o zániku členství. Při ukončení členství ČBS nevrací členům žádné finanční prostředky vložené na společnou činnost ani členské příspěvky.

ČBS vede seznam členů. Zápisy a výmazy v seznamu členů, týkající se členství osob ve spolku, provádí tajemník ČBS na základě skutečností předpokládaných těmito stanovami. Seznam členů spolku zpřístupněn nebude, tj. není veřejně přístupný.

Článek 4

Práva a povinnosti členů

1. Práva členů ČBS:

a. Účastnit se jednání odborných sekcí a valné hromady ČBS.

b. Volit orgány svazu a být volen do těchto orgánů.

c. Navrhovat zástupce do volených orgánů.

d. Předkládat návrhy na zlepšení činnosti, nebo na zahájení nových činností ČBS.

e. Využívat veškerých výhod vyplývajících z činnosti ČBS a jeho odborných sekcí.

f. Stát se členem pobočného spolku ČBS, pokud bude souhlasit s jeho stanovami

3

 

 

2. Povinnosti členů:

a. Dodržovat stanovy ČBS.

b. Respektovat usnesení orgánů ČBS.

c. V termínech určených předsednictvem ČBS platit stanovené členské příspěvky. Tato povinnost neplatí pro čestné členy ČBS.

d. Poskytovat informace a služby potřebné pro splnění plánu činnosti ČBS.

e. Dodržovat stanovy a respektovat přijatá usnesení pobočného spolku ČBS, pokud je jeho členem

 

Článek 5

Orgány ČBS

1. Orgány ČBS jsou valná hromada, odborné sekce, předsednictvo, předseda, místopředsedové, kontrolní komise a tajemník. Volené orgány jsou předsednictvo, předseda a kontrolní komise. Jmenovaným orgánem ČBS je tajemník. Členové volených orgánů vykonávají svou funkci osobně.

2. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČBS.

a. Členy valné hromady jsou všichni členové ČBS. Usnesení valné hromady jsou pro členy závazná. Valnou hromadu svolává předsednictvo min. 1x do roka. Na žádost nejméně jedné pětiny členů musí být předsednictvem nebo předsedou ČBS svolána mimořádná valná hromada, a to do 60 kalendářních dnů od obdržení písemné žádosti obsahující jména a podpisy žádajících členů.

b. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti minimálně jedné třetiny všech členů ČBS. V opačném případě se jednání neuskuteční. Předseda svolá do 15 dnů předsednictvo, které stanoví termín náhradní valné hromady. Ta se koná do 60 dnů, má stejný program a její usnášeníschopnost není omezena počtem přítomných členů.

c. Usnesení valné hromady je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Hlasování valné hromady jsou veřejná (zvednutím ruky), pokud se přítomní členové nedohodnou jinak.

d. Valná hromada:

 Schvaluje stanovy a změny stanov ČBS.

 Projednává činnost ČBS za uplynulé období a schvaluje plánu činnosti ČBS pro následující období mezi řádnými valnými hromadami.

 Schvaluje roční rozpočet a výsledek hospodaření ČBS.

 Volí předsedu ČBS.

 Bere na vědomí zprávu revizní komise.

 Rozhoduje o zániku členství členů ČBS.

 Rozhoduje o zániku ČBS.

 Schvaluje výši ročních členských příspěvků.

 Schvaluje stanovy pobočného spolku

 

3. Předsednictvo je výkonným orgánem ČBS.

a. Usnesení předsednictva jsou pro členy ČBS závazná.

b. Předsednictvo je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Hlasování

4

 

 

předsednictva je veřejné (zvednutím ruky), pokud se členové nedohodnou na jiném způsobu.

c. Členy předsednictva jsou předseda ČBS, 6 zástupců odborné sekce pěstitelů včetně předsedy a místopředsedy sekce, 4 zástupci odborné sekce obchodníků včetně předsedy a místopředsedy sekce, předseda a místopředseda odborné sekce zpracovatelů, členové statutárního orgánu pobočného spolku (byl-li ustanoven) a ředitel VÚB Havlíčkův Brod.

d. Předsednictvo rozhoduje o všech svazových záležitostech, které nejsou vyjmenovány v rozhodovací kompetenci valné hromady:

 Svolává valnou hromadu.

 Odpovídá za realizaci usnesení valné hromady.

 Rozhoduje o změnách v plánu činnosti v období mezi valnými hromadami ČBS.

 Rozhoduje o přijímání nových členů ČBS.

 Rozhoduje o ukončení členství členů v případech vyjmenovaných ve stanovách.

 Vydává za ČBS stanoviska k návrhům zákonů, vyhlášek, nařízení a dalších zákonných a podzákonných norem.

 Předává profesní informace členům ČBS.

 Shromažďuje požadavky a připomínky členů na zlepšení činnosti ČBS a po odsouhlasení je realizuje.

 Schvaluje zástupce ČBS do orgánů nevládních i vládních institucí.

 Schvaluje vznik pobočného spolku na návrh odborné sekce.

 

9. Předseda ČBS je samostatným statutárním orgánem ČBS. Předseda zastupuje spolek samostatně. Předseda je také oprávněn za ČBS udělovat zmocnění k právním jednáním.

a. Na základě rozhodnutí předsednictva svolává valnou hromadu. Svolává a vede předsednictvo ČBS, vypracovává a předkládá valné hromadě zprávu o činnosti ČBS.

b. Předseda po schválení předsednictvem jmenuje a odvolává tajemníka, odpovídá za jeho činnost a spolu s místopředsedy ČBS stanovuje jeho mzdu a odměny.

c. Předseda může pověřit zastupováním svazu místopředsedu, nebo tajemníka.

10. ČBS má tři místopředsedy. Místopředsedy se stávají automaticky všichni zvolení předsedové odborných sekcí. V případě, že je předseda odborné sekce zvolen předsedou ČBS, stává se místopředsedou ČBS místopředseda příslušné odborné sekce. Úkolem místopředsedů je asistovat předsedovi v jeho činnosti.

11. Kontrolní komise ČBS je kontrolním orgánem ČBS, je tříčlenná a jejími členy nesmí být člen předsednictva ČBS, tajemník, nebo jiný zaměstnanec ČBS. Kontrolní komise je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni alespoň dva její členové. Usnesení kontrolní komise je přijato, pokud pro něj hlasovali nejméně dva její členové. Způsob jejího hlasování se řídí stejnými zásadami uvedeným v těchto stanovách pro předsednictvo ČBS.

5

 

 

a. Kontrolní komise pravidelně, ale nejméně dvakrát ročně kontroluje agendu, činnost a hospodaření ČBS. O své činnosti a o případně zjištěných nedostatcích informuje neprodleně předsednictvo a valnou hromadu ČBS.

b. Předseda kontrolní komise ČBS je odpovědný za veškerou činnost kontrolní komise a pravidelnou kontrolní činnost, má právo se zúčastnit jednání předsednictva ČBS s hlasem poradním. Předkládá roční zprávu o činnosti kontrolní komise valné hromadě.

c. Místopředseda kontrolní komise ČBS vykonává z pověření předsedy všechny funkce předsedy této komise.

12. ČBS má tři odborné sekce - sekci pěstitelů brambor, sekci obchodníků s bramborami a sekci zpracovatelů brambor. Každý člen ČBS je členem jen jedné sekce.

a. Nejvyšším orgánem každé sekce je shromáždění sekce a jeho usnesení jsou pro členy sekce závazná. Shromáždění sekce tvoří zástupci členů, kteří mají o její činnost profesní zájem. Shromáždění sekce se schází obvykle 1 x ročně. Usnášeníschopnost shromáždění sekce, způsob přijetí usnesení a způsob hlasování se řídí stejnými zásadami uvedeným v těchto stanovách pro předsednictvo ČBS.

b. Shromáždění sekce mohou poskytovat vyjádření a porady ostatním orgánům.

c. Předseda odborné sekce je nejvyšším představitelem sekce oprávněným jednat jménem sekce. Je zároveň místopředsedou ČBS a svolává shromáždění sekce.

d. Místopředseda sekce může vykonávat z pověření předsedy tytéž funkce jako předseda.

e. Jednání sekce jsou přístupná pro členy ostatních sekcí s hlasem poradním.

13. Tajemník je přímo podřízen předsedovi ČBS. Provádí zápisy a výmazy v seznamu členů ČBS, odpovídá za správné vedení účetnictví a agendy ČBS. Řídí další zaměstnance sekretariátu svazu.

 

Článek 6

Pobočný spolek

1. ČBS může usnesením předsednictva založit či zrušit pobočný spolek. Předsednictvo také rozhoduje o přeměně pobočného spolku. Název pobočného spolku musí obsahovat slovní spojení „Český bramborářský svaz“ a „pobočný spolek“.

2. Pobočný spolek je samostatným právním subjektem a jeho činnost se řídí stanovami pobočného spolku, jejichž první znění stanoví předsednictvo ČBS v usnesení o založení pobočného spolku, přičemž pobočný spolek:

a. Ve svazových záležitostech plně respektuje rozhodnutí a usnesení ČBS

b. V případě realizace podnikatelské činnosti jako vedlejší hospodářské činnosti a aktivit naplňující stanovená pravidla organizace producentů brambor jedná zcela samostatně.

6

 

 

3. Pobočný spolek může nabývat a mít práva a povinnosti v neomezeném rozsahu, tedy ve stejném rozsahu jako ČBS, vyjma těch práv a povinností, které dle kogentních ustanovení obecně závazných právních předpisů pobočné spolky nemohou mít a nabývat. ČBS neručí za závazky pobočného spolku a ani není odpovědný za jeho rozhodnutí a činnosti.

4. Členové pobočného spolku jsou automaticky členy ČBS se všemi právy a povinnostmi vyplývajících z těchto stanov, včetně placení příspěvků.

5. Stanovy pobočného spolku kromě náležitostí vyplývajících z příslušných ustanoveních občanského zákoníku musí dostatečným způsobem popisovat účel jeho vzniku. Statutární orgán pobočného spolku 1x ročně předkládá valné hromadě ČBS zprávu o jeho činnosti.

6. Orgány ČBS mohou předkládat pobočnému spolku připomínky a návrhy na změnu jeho činnosti a orgány pobočného spolku musí na ně v přiměřeném čase reagovat a naopak.

7. Statutární orgán pobočného spolku se po svém zvolení stává automaticky členem předsednictva ČBS, pokud již nebyl členem předsednictva zvolen v jiném orgánu ČBS.

8. Orgány pobočného spolku jsou povinny spolupracovat s orgány ČBS v rozsahu těchto stanov, především pak na plnění hlavního poslání a činnosti ČBS.

 

Článek 7

Volby orgánů společnosti

1.Valná hromada volí předsedu ČBS. Každé shromáždění odborné sekce volí členy předsednictva za svou sekci, předsedu a místopředsedu své sekce, a po jednom zástupci do kontrolní komise. Kontrolní komise volí ze svého středu svého předsedu a místopředsedu.

2.Volební období orgánů ČBS je dvouleté.

3.Návrh na kandidáta na předsedu svazu může podat předsednictvo a kdokoliv z přítomných členů na jednání valné hromady. Kandidát musí s kandidaturou souhlasit. Pokud dá návrh na předsedu ČBS předsednictvo, hlasuje se o něm jako o prvním. Pokud je předseda zvolen, pak se o dalších návrzích nehlasuje. Pokud není zvolen kandidát předsednictva, tak o dalších kandidátech se hlasuje v pořadí, ve kterém byli navrženi. V případě, že nebyl předseda svazu zvolen, pověří valná hromada zastupováním funkce předsedy jednoho ze zvolených místopředsedů ČBS.

4.Výše uvedená pravidla pro návrh kandidátů do orgánů svazu přiměřeně platí pro volby orgánů odborných sekcí a kontrolní komise.

5.Volby orgánů ČBS jsou veřejné, pokud se shromáždění sekce nebo kontrolní komise nerozhodnou jinak. Volba předsedy ČBS je tajná, pomocí hlasovacích lístků.

6.Člen orgánu je zvolen, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Zvolené orgány na shromáždění odborných sekcí jsou zapsány automaticky v usnesení z valné hromady.

7

 

Článek 8

Hospodaření ČBS

1.Hospodaření ČBS se řídí obecně platnými předpisy. Finanční prostředky ČBS jsou uloženy na účtu.

2.S prostředky na účtu je oprávněn disponovat samostatně předseda nebo tajemník svazu, nebo společně dva místopředsedové ČBS. Předsednictvo může pověřit oprávněním disponovat finančními prostředky další osobu. ČBS může zřídit z rozhodnutí valné hromady rezervní fond a případně další fondy.

3.Zdroje příjmů ČBS jsou zejména příspěvky od členů, prostředky získané činností ČBS, sponzorské dary a ostatní příjmy.

4.Předsednictvo ČBS hospodaří s finančními prostředky podle rozpočtu schváleného valnou hromadou.

5.Předsednictvo schvaluje v případě nedostatku finanční hotovosti převzetí bankovní zápůjčky či úvěru, avšak jen za podmínky, že lze reálně předpokládat splacení zápůjčky či úvěru z budoucích příjmů ČBS.

6.ČBS plně odpovídá za své dluhy a členové ČBS neodpovídají ani neručí svým majetkem za dluhy ČBS.

7.V případě zániku ČBS s likvidací rozhodne po provedení likvidace o způsobu rozdělení případného likvidačního zůstatku na členy valná hromada na návrh předsednictva ČBS.

 

Článek 9

Závěrečná ustanovení a platnost stanov

1.Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.Tyto stanovy nabývají platnosti schválením valnou hromadou ČBS dne 3. 3. 2016.

8

Sociální sítě

Facebook

Kontakt na nás

Český bramborářský svaz 
Dobrovského 2366
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika
E-mail: cbshb@cbshb.cz

Sekretariát, předseda: +420 569466243

Tajemnice: +420 731 222 401

Naši partneři